Tag Archive for 'วิทยุ'

การปฏิบัติการวิทยุสื่อสารที่ถูกแนวทางปฏิบัติงานและเป็นมรรยาทที่ดีในการสื่อสาร

การรับและบอกเหตุรีบด่วน เมื่อพบคดีหรือต้องการการช่วยเหลือให้แจ้งศูนย์ฯ ที่ขึ้นตรงต่อหรือสัญญาณ ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ เตรียมการเรื่องเบ็ดเตล็ด (ใคร ทำกระไร ที่ใด เวลาใด ยังไง) ของเหตุเพื่อจะได้แจ้งได้ทันที เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรเปิดเครื่องมือรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อได้ฟังการคมนาคมผสมผสานงาน เรื่องเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม เมื่อบอกเหตุแล้วควรอธิบายผลลัพธ์พัฒนาในการประสานงานเป็นคราว เมื่อมีผู้บอกเหตุแล้วไม่สมควรแทรกซ้อนเข้า สมควรฟังอย่างเงียบๆเพื่อที่จะไม่ให้บังเกิดการก่อกวนและความปั่นป่วน มรรยาทและข้อปฎิบัติการใช้วิทยุสื่อสาร ไม่สื่อสารกับหน่วยงานที่ใช้นามเรียกชื่อมิชอบ ไม่ส่งข่าวสารที่กล่าวถึงข่าวสารทางกิจการค้า ไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ไม่ก็หยาบในการสื่อสาร ไม่แสดงจิตใจโกรธในการติดต่อสื่อสาร ยับยั้งการรับให้ข่าวสารอันมีใจความรุกล้ำต่อข้อบังคับชาติบ้านเมือง ไม่ส่งเพลงรายการรื่นเริง พร้อมทั้งโฆษณาการทุกประเภท มอบโอกาสสถานีที่มีข่าวคราวสําคัญ ฉับพลัน ประกาศรีบด่วน ส่งข่าวคราวก่อน ยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร ห้ามติดต่อในเวลาที่มึนเมาสุราหรอดูแลสัมปชัญญะมิได้ ในกรณีที่มีปัญหาฉุกเฉินอยากได้ส่งแทรกหรือขัดโอกาสการส่งข่าวคราวสมควรรอจังหวะที่คู่หน่วยงานจบเรื่องที่สําคัญก่อนจึงส่ง งานใช้และการบํารุง ถนอมเครื่องมือรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร การใช้เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ควรจะอยู่ใต้สายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่สะพานเหล็ก หรือไม่ก็สิ่งกําบังอย่างอื่นที่เป็นสิ่งกีดขวางภายในการใช้ความถี่วิทยุ ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ตรวจดูว่าสายอากาศ ไม่ก็สายนําสัญญาณต่อกับขั้วเสาอากาศเป็นระเบียบใช่ไหม ขณะที่ส่งออกอากาศไม่ควรจะเพิ่มหรือลดกําลังส่ง ในการส่งเรื่องราว ไม่ก็คุยแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) มิพึงจะส่งนานเกินดี