Tag Archive for 'วาล์วควบคุม'

โครงสร้างพื้นฐานของวาล์วควบคุม

หน้าที่หลักของวาล์ว คือ การควบคุมการไหล ไม่ว่าจะเป็นการปิด-เปิด (คือการทำงานโดยที่วาล์วอยู่ที่ตำแหน่งวาล์วปิดสนิทหรือวาล์เปิดเต็มที่) หรือปรับอัตราการไหล (วาล์วเปิดตั้งแต่ 0-100%) วาล์วบางชนิดออกแบบมาเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ถ้านำไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์ก็จะใช้ได้ไม่ดี ในขณะที่วาล์วบางชนิดแม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่อย่างหนึ่งเป็นหลัก แต่ก็อาจเอาไปใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์อื่นบางอย่างก็ได้ ในที่นี้จะขอไล่เรียงลำดับไปตามทีละชนิด โครงสร้างพื้นฐานของวาล์วควบคุม วาล์วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยุดการไหลของฟลูอิดและปรับอัตราการไหล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า Final Element ซึ่งก็มีหลายแบบหลายชนิดให้เลือกใช้กันและมีชื่อเรียกต่างๆ มากมายตามแต่ชนิดของวาล์ว ถ้าเราแบ่งตามหน้าที่การทำงานของวาล์วก็สามารถที่จะแบ่งได้ดังนี้ 1.Hand Valve หรือ Manual Valves คือชนิดของวาล์วที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวมันเอง ต้องอาศัยคนในการเปิด-ปิด หรือควบคุมอัตราการไหลเอง 2.Automatic Valve คือวาล์วที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ด้วยตัวมันเอง โดยอาศัยสัญญาณและสื่อกลางต่างๆ เช่น ลม หรือไฟฟ้า -Self-operated regulating valve เป็นวาล์วที่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่ง โดยการตั้งค่าที่ต้องการควบคุมให้กับตัววาล์ว -Control Valve เป็นวาล์วที่ควบคุมด้วยคำสั่งจากภายนอกไม่ว่าจะเป็น ลม หรือ ไฟฟ้า และต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานให้กับตัววาล์วเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนก้านสเต็มของวาล์ว