ฉนวนกันความร้อน เพื่อกันแสงแดดจากนอกบ้าน

ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันความร้อน  ตั้งโดยวิธีฉีดไปยังสิ่งของ เป็นต้นว่า โลหะ ไม้ ก้อนอิฐ คอนกรีต กระเบื้อง แก้วน้ำ พลาสติก แล้วจะจับติดเป็นเนื้อเดียวเข้ากับอุปกรณ์อาจจะกำหนดความหนาของเนื้อโฟมได้ตามความปรารถนาเหมาะสำหรับติดตั้งใต้ประทุน บนหลังคา ใต้พื้นโรง อุตสาหกรรมห้องเย็น หรืออุตสาหกรรมที่พึงประสงค์คุมอุณหภูมิ ฯลฯ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฉนวนโพลียูรีเทนไม่ก็ฉนวนกันความร้อน

นํ้าหนักเบา พร้อมทั้งคงทนถาวร  มีนํ้าหนักเบา เพราะว่าโฟมสัดส่วน 1 เมตร x 1 เมตร x 1 นิ้ว จะมีนํ้าหนักไม่ถึง 1 กก. จึงเป็นเหตุให้มิไปเพิ่มจำนวนนํ้าหนักบนตัวส่วนประกอบ หรือบนรากฐานได้ และยังรองรับนํ้าหนักแรงกดทับได้ถึง 2.20 กิโล

จัดตั้งง่าย ในการพ่นฉนวนโพลียูรีเทนโฟม ตัวโฟมจะกินเวลาเซ็ทตัวแค่ 3 วินาที และจะแข็งใน 20 วินาทีเท่านั้น ไม่จำต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง สามารถฉีดพ่นใต้ประทุน บนประทุน ใต้พื้นโครงสร้างรองรับ และติดกับเครื่องมือได้ทุกชนิด

ไม่มีการยุบ และสละสลวยตามตัวอย่างสถาปัตยกรรม เนื่องมาจากมีความหนาแน่นถึง 35 – 50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมคุณภาพ และสามารถขึ้นรูปได้ตามอุปกรณ์ที่ฉีดพ่น เป็นลอนประทุน ไม่ก็รูปร่างหลากหลาย จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ ทน ไม่ยุบตัว และสละสลวย

ลดเสียงดัง กั้นเสียง เพราะมีโครงสร้างภายในเซลล์เป็นช่องอากาศ เป็นโพรงอากาศ เรียกว่า Air Gap จำนวนมาก สามารถลดการพาของเสียง หรือไม่ก็ลดความดังได้ราว 70 เดซิเบล

กำกับการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้า ฉนวนโพลียูเรเทนโฟมหรือไม่ก็ฉนวนกันความร้อน  จะเป็นตัวกั้นระหว่างกลาง แยกความร้อนและความเย็น อยู่กันคนละฝั่ง จึ่งไม่ทำให้เกิดการยึดตัวของไอนํ้า จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องเย็น พร้อมทั้งตู้เย็น

ประหยัดพลังงาน อาจป้องกันการชักนำ การนำ พร้อมกับการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอก ถึงฝาผนังและประทุน ได้ยิ่งกว่า 90% เป็นเหตุให้อุณหภูมิในห้องลดน้อยลงจากภายนอก มากกว่า 20°c ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่จำต้องใช้แอร์คอนดิชัน หรือถ้าใช้เครื่องปรับอากาศ ก็จะเป็นเหตุให้ห้องหับหนาวเย็นอย่างเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ยิ่งกว่า 50%

Comments are currently closed.